ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! เรื่อง เปิดให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ ประจำปี 2564

โดย admin
 วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 16:59 น.
 511
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด
เรื่อง เปิดให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ
---------------------------
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เปิดให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสำหรับใช้จ่ายในความจำเป็นเร่งด่วนบางอย่าง และสำรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ (สสอ.รท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ในปี 2565
     จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์สามารถยื่นคำขอและรับเงินกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2565 ในวัน เวลาเปิดทำการ ภายในวงเงินกู้ยืมไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของปีที่ผ่านมา และผู้กู้ต้องชำระคืนต้นเงินเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยยินยอมให้สหกรณ์หักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของปี 2564
 
     ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 
  (ลงชื่อ)   สุขจิตต์ ประยูรหงษ์                 
(นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์)
ประธานกรรมการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด