ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์
ประวัติความเป็นมา
สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด 
********************************

 
               การจัดตั้งสหกรณ์ของเรามีความยากลำบากและมีข้อโต้แย้งมากมายกว่าจะจัดตั้งได้ใช้เวลานานถึง 2 ปี ซึ่งผู้บริหารสมัยนั้นบางท่านเห็นว่าเรื่องสหกรณ์มีทั้งบวกและลบ หากควบคุมไม่ได้อาจเกิดการทุจริตขึ้นส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อถือของ สขช. จนเมื่อ มกราคม 2534 ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ สขช. ขณะนั้นได้มีคำสั่งให้ออกแบบสอบถามหยั่งเสียงข้าราชการและลูกจ้างเพื่อรับฟังความคิดเห็น
 
               หลังจากนั้น คุณวิมพันธุ์  จาตุรงคกุล  ผู้ได้รับมอบหมายจึงเริ่มดำเนินกระบวนจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยขอคำแนะนำจากรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ถึงหนทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการที่ต้องรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอย่าง สขช. ผู้บังคับบัญชาได้วางกรอบไว้ว่าให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ การเสียสละเวลา โดยให้ยึดหลักการรักษาความปลอดภัยและกระทำเป็นขั้นตอน โดยวัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้งสหกรณ์นั้นมีวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ คือ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นหรือฝากเงินในสหกรณ์  2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก สำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ 
 
               การรวบรวมรายชื่อและรวมพลังเพื่อการพึ่งพากันและกันตามหลักการสหกรณ์ในสำนักข่าวกรองแห่งชาติให้สมัครใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ดำเนินไปจนถึงธันวาคม 2534 สามารถรวบรวมรายชื่อได้ประมาณ 60% ของข้าราชการและลูกจ้าง สขช. เงินค่าหุ้นเริ่มต้น 1.05 ล้านบาท คณะกรรมการสวัสดิการจึงเห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ได้โดย พล.อ.อัธยา แผ้วพาลชน ผขช.กรุณาอนุมัติเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดำเนินการจัดตั้งและอนุญาตให้ใช้สถานที่บางส่วนของอาคารสโมสร ต่อมาเมื่อ 29 มิถุนายน 2535 ได้จัดประชุมใหญ่ซึ่ง
มีสมาชิกจำนวน 608 คน เงินค่าหุ้น 1.904 ล้านบาท และที่ประชุมมีมติเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ชุดแรกอย่างเป็นทางการจำนวน 10 คน

 
            หลังจากนั้นคณะผู้จัดตั้งทั้ง 10 ท่านนี้ จึงได้ดำเนินการ ขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ถึงนายทะเบียนสหกรณ์ ขอตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ ออมทรัพย์ ชนิดจำกัด ขึ้นในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สขช. โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพลเรือนวังปารุสก์ จำกัด” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2535 นายทะเบียนสหกรณ์แจ้งการรับจดทะเบียนสหกรณ์เลขที่ อ.013935และเลขทะเบียนข้อบังคับ อ.016335 ดังนั้นจึงถือว่าวันที่ 5 สิงหาคม 2535 เป็นวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพลเรือนวังปารุสก์ จำกัด 

            คณะกรรมการฯ ชุดแล้วชุดเล่าที่ผลัดเปลี่ยนเวียนไปตามวาระ พร้อมกับการพัฒนาที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทั้งระบบ การจัดการ อุปกรณ์และเทคโนโลยี สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินกิจการมาด้วยความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น และเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพลเรือนวังปารุสก์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด” จากวันนั้น ปีนั้น สหกรณ์ได้เติบโตเป็นองค์กรที่มีผู้คนสมัครใจเป็นสมาชิกจนถึงวันนี้กว่า 1,145 คน มีทุนดำเนินการกว่าเก้าร้อยสามสิบล้านบาท กลายเป็นสถาบันการเงินที่คอยค้ำจุน ช่วยเหลือคนทั้ง สขช. และปัจจุบันยังเป็นแหล่งเงินออมที่สำคัญ รวมทั้งบริการที่พัฒนาก้าวไกลเกินหยุดยั้งในทุกวันนี้…