วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์


1. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างครอบคลุม
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การบริหารการเงินของสหกรณ์มีความมั่นคงปลอดภัย
4. เป็นองค์กรที่มีการให้การบริการอย่างดีเยี่ยม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก