วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ค่านิยม


วิสัยทัศน์
เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก ภายใต้การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธ์กิจ
1. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและสหกรณ์
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ระดมเงินออมเพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4.เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก และประสานความร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ๆ

ค่านิยม
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง