ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย admin
 วันที่ 16 ม.ค. 2564 เวลา 17:24 น.
 940
           สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 รายงานผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์โดยใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาระบบสหกรณ์ เพื่อวัดความเป็นองค์กรของสมาชิก ตามหลักการสหกรณ์ ด้วยตัวสมาชิกและสหกรณ์เป็นหลัก เน้นให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ให้ผ่านมาตรฐาน โดยได้กำหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์ และกำหนดมาตรฐานสหกรณ์เป็นสี่ระดับ คือ
                        - ระดับมาตรฐานดีเลิศ
                        - ระดับมาตรฐานดีมาก
                        - ระดับมาตรฐานดี
                        - ไม่ผ่านมาตรฐาน
            สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้ทำการจัดระดับมาตรฐานของ สอ.สขช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์ “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ”