ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! เรื่อง กำหนดวิธีการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์)

โดย admin
 วันที่ 01 ก.ย. 2563 เวลา 12:09 น.
 676

ระกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด

ฉบับที่ 5/2563

เรื่อง  กำหนดวิธีการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์)
****************
          ตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการที่จะเสริมสร้างวินัยทางการเงินด้วยการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงกำหนดนโยบายการบริหารเงินทุนภายในจากการรับฝากเงินจากสมาชิก และอำนวยความสะดวกให้สมาชิกผู้ฝากเงินโดยการหัก ณ ที่จ่าย จากเงินได้รายเดือนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
          อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
จึงประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝาก-ถอนเงินออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์) ดังนี้
          1. สมาชิกผู้ฝากเงินที่มีความประสงค์ให้ส่วนราชการผู้จ่ายเงินหัก ณ ที่จ่าย เงินได้รายเดือนฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์) ของตน เช่นเดียวกับการหักส่งค่าหุ้นรายเดือน ให้ยื่นคำร้องต่อฝ่ายการเงินสหกรณ์
          2. สมาชิกหรือสมาชิกสมทบสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์) ได้ตั้งแต่วันที่
3 สิงหาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563
          3. สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์) เป็นรายเดือนโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
             3.1 จำนวนเงินฝากตามอัตราที่ตกลงไว้กับสหกรณ์เป็นรายเดือนโดยหักจากเงินได้รายเดือน ฝากขั้นต่ำ 300 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
             3.2 สมาชิกสมทบที่ไม่มีเงินได้รายเดือน ให้ฝากเงินตามอัตราที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ ภายในไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน
          4. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์) ร้อยละ 3.00 ต่อปี ถ้าหากมีการถอนเงินฝากหรือหยุดการฝากรายเดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่สหกรณ์รับฝาก          
          5. ให้คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์) เป็นรายวัน เมื่อสมาชิกฝากเงินครบกำหนด 24 เดือน แล้วสมาชิกไม่ถอนเงินฝากเกินเจ็ดวันถือว่าสมาชิกตกลงฝากเป็นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษต่อไป
          6. เงื่อนไขข้อกำหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ที่กำหนดไว้
 
          ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                    ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 
                                                                                  (ลงชื่อ)   สุขจิตต์ ประยูรหงษ์
(นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด