ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์ ในบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)-THAI

โดย admin
 วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 17:55 น.
 490ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด 

ฉบับที่ 4/2563
เรื่อง ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์ ในบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)-THAI

**********************************************************************

         
           ตามที่มีข่าวเผยแพร่โดยทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ 82 แห่ง ในบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)-THAI จนก่อให้เกิดความกังวลแก่สมาชิก ว่าจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ สขช.(สอ.สขช) ด้วยนั้น สอ.สขช. ขอเรียนชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
 
          1. สอ.สขช. ไม่ได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด เพียงแต่ได้ลงทุนหรือฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 4 แห่ง ที่เข้าไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย
              1.1  ลงทุน (ถือหุ้น) ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จำนวน 20 ล้านบาท และชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (ชสกท.) จำนวน 21 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของทุนดำเนินการของ สอ.สขช. ซึ่ง สอ.สขช. ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นใน ชสอ.และ ชสกท. ในระดับที่น่าพอใจมาต่อเนื่องทุกปี              
              1.2  ฝากเงินกับ ชสอ. ชสกท. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (ชสอ.ตร.) และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด (สอ.รพ.ตร.) รวม 4 แห่ง โดยเป็นเงินฝากประจำ ระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 60 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.66 ของทุนดำเนินการของ สอ.สขช. (เงินฝากจำนวนนี้ สามารถถอนคืนเมื่อใดก็ได้หากมีความจำเป็น) ซึ่ง สอ.สขช. ได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 4 แห่ง ในอัตราที่น่าพอใจมาต่อเนื่องทุกปี เช่นเดียวกัน          
 
          2.  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ สอ.สขช.ไปลงทุนหรือฝากเงินนั้น ล้วนมีฐานะแข็งแกร่งและมีความมั่นคงสูง จำนวนเงินที่สหกรณ์แต่ละแห่งซื้อหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย มีไม่ถึงร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ชสอ.ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย เพียงร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์รวมของ ชสอ. และ สอ.รพ.ตร. ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย เพียงร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม  ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่กระทบต่อฐานะของสหกรณ์เหล่านี้มากนัก
         
          3.  หากพิจารณาโดยรวมเกี่ยวกับปริมาณหุ้นกู้ที่สหกรณ์ 82 แห่ง ถืออยู่ในบริษัทการบินไทย ซึ่งมีมูลค่ารวม 4.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 3.61 ของสินทรัพย์รวม 1.77 ล้านล้านบาท และหากเทียบกับสินทรัพย์ในสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 3.3 ล้านล้านบาท จะเห็นได้ว่าสัดส่วนที่ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยนั้นมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสถานะทางการเงินของสหกรณ์โดยรวม
         
          4. สอ.สขช. มีทุนดำเนินการประมาณ 770 ล้านบาท การนำเงินไปลงทุนและฝากกับชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ที่เข้าไปถือหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย ดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะของสหกรณ์แต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินการ สอ.สขช. ขอให้สมาชิกเชื่อมั่นและไว้วางใจคณะกรรมการฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการอย่างมั่นคง รอบคอบ โปร่งใส ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ขอให้สมาชิกมีความมั่นใจว่าสามารถทำธุรกรรมเบิกถอนเงินหรือยื่นคำขอกู้เงิน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เคยปฏิบัติมาได้ตามปกติทุกประการ และหากมีสิ่งใดที่อาจส่งผลกระทบ คณะกรรมการฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และชี้แจงให้สมาชิกทราบต่อไป
 
                   ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

                                                                                  (ลงชื่อ)   สุขจิตต์ ประยูรหงษ์
(นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด