ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

โดย admin
 วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 15:53 น.
 425
ที่ สอ.สขช.ว. 222/2564
 
                                                                                                        2 พฤศจิกายน 2564
 
เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
เรียน    สมาชิกสหกรณ์
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  - ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564              จำนวน 1 ฉบับ
 
                    เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยกำหนดจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting จำนวน 150 คน
                   จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ตามวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                     (ลงชื่อ)   สุขจิตต์ ประยูรหงษ์
                                                                                               (นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์)
                                                                                                     ประธานกรรมการ