ข่าวประชาสัมพันธ์

*** โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดย admin
 วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 18:00 น.
 616
                                                                                                      ประกาศ
                                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด
                                           เรื่อง  โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
                                                                                  ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID-19)
                                                                                         --------------------------------------
                   เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่องและอยู่ในขั้นรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้สมาชิกสหกรณ์ประสบปัญหาความเดือดร้อนและประสบปัญหาในการส่งค่าหุ้นและหรือชำระหนี้ให้สหกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ข้อ 59 (2) ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 มีมติให้กำหนดโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1. หลักเกณฑ์การผ่อนผัน
                       1.1 ของดส่งค่าหุ้นรายเดือน
                       1.2 พักชำระหนี้เงินต้นที่ทำไว้กับสหกรณ์ สัญญาหนึ่งหรือหลายสัญญา
                       1.3 สมาชิกที่ขอพักชำระหนี้ ต้องส่งชำระดอกเบี้ยทุกเดือนตามปกติ
                       1.4 ระยะเวลาดำเนินการให้ผ่อนผันตั้งแต่เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2564
                       1.5 ผู้ค้ำประกันต้องลงลายมือชื่อยินยอมในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาหนังสือกู้ยืมเงิน
                       1.6 สัญญาใดที่ขอผ่อนผันการชำระเงินต้นตามโครงการนี้แล้ว ไม่สามารถกู้ได้ภายในระยะเวลาที่ขอผ่อนผัน
                   2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
                       2.1 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ในขณะที่ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมโครงการ
                       2.2 ต้องเป็นสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบากของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
                   3. เอกสารประกอบคำขอผ่อนผัน
                       3.1 แบบคำร้องขอผ่อนผัน
                       3.2 บันทึกข้อตกลงต่อท้ายหนังสือกู้ยืมเงินและ/หรือบันทึกข้อตกลงของดส่งค่าหุ้น
รายเดือน
                       3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน พร้อมลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 
                   4. ขั้นตอนการดำเนินการขอผ่อนผัน
                       4.1 สมาชิกขอรับแบบบันทึกข้อตกลงของดส่งค่าหุ้นรายเดือนและ/หรือคำร้องขอผ่อนผันและบันทึกต่อท้ายหนังสือกู้ยืมเงิน ได้ 2 ช่องทาง คือ
                            1) ขอรับได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด
                            2) Download ได้ที่ www.niasaving.or.th
                       4.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในแบบบันทึกข้อตกลงของดส่งค่าหุ้น
รายเดือนและ/หรือคำร้องขอผ่อนผันและบันทึกต่อท้ายหนังสือกู้ยืมเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ที่ลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
                            - กรณีสมาชิกของดส่งค่าหุ้นรายเดือน ไม่ต้องมีพยาน
                            - กรณีสมาชิกลงลายมือชื่อในบันทึกต่อท้ายหนังสือกู้ยืมเงิน ต้องมีพยาน และผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงท้ายหนังสือกู้ยืมให้เรียบร้อย
                       4.3 เขียนให้ชัดเจนว่าผ่อนผันการงดส่งค่าหุ้นเดือนใด และ/หรือผ่อนผันการชำระเงินต้น(โดยชำระดอกเบี้ยตามปกติ) จำนวนกี่สัญญา สัญญาใดบ้าง ระยะเวลากี่เดือน
                       4.4 สมาชิกที่ยื่นแบบคำร้องของผ่อนผันและลงนามในบันทึกต่อท้ายหนังสือกู้ยืมในเดือนใด จะได้รับการผ่อนผันในเดือนถัดไป โดยให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนหนึ่งวัน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
                       4.5 สมาชิกสามารถยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันพร้อมเอกสารต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ได้ 4 ช่องทาง คือ
                            1) ฝากธุรการสำนัก/กอง หรือ
                            2) ผู้ประสานงานสหกรณ์ หรือ
                            3) ทางไปรษณีย์ หรือ
                            4) ติดต่อด้วยตนเอง
         
          ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 
                                                                     (ลงชื่อ)   สุขจิตต์ ประยูรหงษ์
                                                                               (นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์)
                                                                                      ประธานกรรมการ
                                                            สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด