ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูล (PDPA)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 28 กันยายน 2565 เวลา 15:04 น.
 0 ครั้ง

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ สหกรณ์ สขช. จำกัด

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14:01 น.
 0 ครั้ง

 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2562

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 09 มิถุนายน 2565 เวลา 11:21 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน พ.ศ.2563

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 09 มิถุนายน 2565 เวลา 10:48 น.
 0 ครั้ง

คำขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:24 น.
 0 ครั้ง

คำขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:23 น.
 0 ครั้ง

คำขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้สามัญ

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:22 น.
 0 ครั้ง

คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 01 กันยายน 2563 เวลา 12:15 น.
 0 ครั้ง

คำขอและหนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษา

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:29 น.
 0 ครั้ง

คำขอและหนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:26 น.
 0 ครั้ง

คำขอและหนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:24 น.
 0 ครั้ง

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16:14 น.
 0 ครั้ง


ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2551

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15:09 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯ พ.ศ.2556

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15:08 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการยืมเงินทดรอง พ.ศ.2556

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15:08 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงิน “ทุนน้ำใจสหกรณ์” พ.ศ.2551

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15:07 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2551

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15:06 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2560

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 15:06 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:52 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:50 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้นสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:49 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจ พ.ศ.2557

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:48 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:48 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2560

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:47 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:46 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2560

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:46 น.
 0 ครั้ง

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2555

หมวด ระเบียบสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:45 น.
 0 ครั้ง

ใบลาออกจากสมาชิกภาพ

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:42 น.
 0 ครั้ง

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:42 น.
 0 ครั้ง

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:42 น.
 0 ครั้ง

ใบขอรับเงินช่วยเหลืองานศพ

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:41 น.
 0 ครั้ง

ใบเบิกค่าของเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:40 น.
 0 ครั้ง

สวัสดิการสหกรณ์

หมวด สวัสดิการสหกรณ์
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:36 น.
 0 ครั้ง

คำขอถือหุ้นในสหกรณ์ (สมาชิกสมทบ)

หมวด แบบฟอร์มต่างๆ
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:34 น.
 0 ครั้ง

คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:32 น.
 0 ครั้ง

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:28 น.
 0 ครั้ง

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

หมวด คำขอและหนังสือกู้เงิน
โดย admin
 เมื่อ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:27 น.
 0 ครั้ง

ข้อบังคับ สอ.สขช.จก. พ.ศ. 2566

หมวด ข้อบังคับ
โดย admin
 เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 21:01 น.
 0 ครั้ง

ดาวน์โหลดมากที่สุด ในรอบ 7 วัน